Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z obchodného styku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj výrobkov na internetovej stránke www.mylo.sk

Všeobecné ustanovenie

Predávajúci
Mylo, s.r.o.
Mierová 25, 900 27 Bernolákovo
IČO: 51 003 198
DIČ: 2120561278

Zapísané na Okr. súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 121285/B

Kozmetika je vyrábaná vo výrobni prírodnej kozmetiky schválenej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, na adrese Topoľčianska 18, Bratislava.

Číslo účtu:
IBAN (EUR): SK4583300000002201289444

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX


Kupujúci (spotrebiteľ) odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje tieto obchodné podmienky na dodanie tovaru predávajúcim, ktorý tovar kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu mylo.sk

Kupujúci odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie
• Hlavné vlastnosti tovaru,
• Celková cena tovaru vrátane balného a poštovného,
• Informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
• Informácia o dĺžke trvania kúpnej zmluvy a v prípade kúpnej zmluvy na dobu neurčitú aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení pre predaj tovaru spotrebiteľovi alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľovi. Obchodné podmienky môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať, týmto však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predošlých znení obchodných podmienok.
Objednávanie tovaru

Výrobky sa objednávajú prostredníctvom stránky www.mylo.sk
Objednávka musí obsahovať objednávaný druh tovaru, objednávaný počet, spôsob platby, spôsob dopravy a kontaktné údaje kupujúceho.
Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a za záväznú pre obe strany bude považovaná potvrdením objednávky predávajúcim.
V prípade, že sa tovar vypredal, je možné si ho dať urobiť na objednávku, s priemernou dobou dodania 1 mesiac.
Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
Všetky uvádzané ceny sú konečné.

Platba za tovar

 • Vopred prevodom na účet v Slovenskej sporiteľni, č. účtu: 5069533991 / 0900Platba za výrobok sa považuje za zrealizovanú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 • • Dobierkou pri prevzatí výrobku.
  Kupujúci zaplatí za tovar pri preberaní od doručovateľa.

  Storno objednávky

  Storno objednávky zo strany kupujúceho
  Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do jej uhradenia. Storno musí nahlásiť kontaktným formulárom na www.mylo.sk

  Storno objednávky zo strany predávajúceho
  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  • Tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila niektorá zložka výrobku.
  V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 15 dní.
  • Nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

  Dodanie výrobku a poštovné

  Na základe objednávky sa predávajúci zaväzuje dodať v dohodnutej cene správne množstvo a druh výrobku.
  V prípade, že výrobok nemá na sklade, bude kupujúci emailom informovaný o termíne dodania výrobku. Objednaný výrobok predávajúci zašle na adresu uvedenú v objednávke. Termín dodania výrobku je väčšinou do 3 pracovných dni od potvrdenia objednávky predávajúcim, v ojedinelých prípadoch je to inak, napr. v čase dovolenky, pri objednávke na mieru a pod.. Spolu s výrobkom sa zasiela aj faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list a záručný list. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby.

  Poštovné poplatky sú uvedené na stránke www.mylo.sk

  Záruka a reklamácie

  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Pri výrobkoch musí byť uvedené “Najlepšie spotrebujte do …” a čím je daná lehota na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný sa starať (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar prostredníctvom kontaktného formuláru na www.mylo.sk
  Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

  Ochrana osobných údajov

  Osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) poskytuje osobné údaje kupujúceho prepravnej spoločnosti pre doručenie výrobku, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ , IČ DPH (ak eviduje) číslo telefónu a emailovú adresu. Poskytnuté osobné údaje sú spracované za účelom vybavenia a dodania objednávky a zákonom vyžadovanej evidencie (napr. zákon o účtovníctve a pod.). Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

  Záverečné ustanovenie

  Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom resp. Obchodným zákonníkom, pričom práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.
  Predávajúci si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
  Platnosť a účinnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.mylo.sk

  Prajem Vám voňavé nakupovanie!

  In no event shall the service provider be liable for any damage arising, directly or indirectly, from the use of the information contained on this web site including damages arising from inaccuracies, omissions or errors. Any person relying on any of the information contained on this web site or making any use of the information contained herein, shall do so at its own risk. The service provider hereby disclaims any liability and shall not be held liable for any damages including, without limitation, direct, indirect or consequential damages including loss of revenue, loss of profit, loss of opportunity or other loss.